Search result

  • Item thumbnail
    0

    معلولان از این «بام» پرت نمی‌شوند

    گفت‌وگو با روزنامه شهروند: یک نیاز شخصی باعث شد تا پروژه بام را برای افراد ناتوان و کم‌توان طراحی کنم، حدود ٢٠‌سال است که دارای معلولیت هستم و از ویلچر استفاده می‌کنم