Search result

  • Item thumbnail
    0

    دسترسی به متروی صوفیه، محل مشاجره

    در اینجا افرادی که از صندلی چرخدار استفاده می‌کنند می‌توانند تا سکوی مترو بیایند اما ورود به داخل واگن امکان‌پذیر نیست. مترویی که به خاطر جایزهٔ قابلیت دسترسی همگانی‌اش، شهرت و تمایز یافته است.