بایگانی: رسانه‌ها و بام

نقشه راه برای یک سیاحت ایمن

گفت و گو با روزنامه ایران: در سایت قسمتی را طراحی کردیم تا مردم بتوانند مکان‌های مناسب‌سازی شده را به ما معرفی کنند و با توجه به امتیازها و نظردهی‌ شهروندان این نقاط در نقشه روی سایت ثبت می‌شوند