دستورالعمل‌های شهرداری تهران

اداره کل معماری و ساختمان - معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران

عدم آشنایی صحیح دست‌اندرکاران مناسب‌سازی با ضوابط و مقررات و گاه تناقضاتی که میان دستورالعملها و ضوابط رایج در شهرداری با ضوابط مناسب‌سازی وجود دارد، یکی از مشکلات پیش روی مدیریت شهری بوده است.
از این رو، ستاد مناسب سازی شهرداری تهران ضمن اصلاح و یکپارچه‌سازی دستورالعمل‌ها، ضوابط و چک‌لیست‌های مرتبط با مناسب‌سازی (برای ساختمانهای عمومی، فضاهای شهری و بوستانها)، این شیوه‌نامه را نیز با توضیحی تصویری به عنوان راهنمای عمل در فرآیند تکمیل چک‌لیست‌ها تهیه نموده است تا ضمن یکپارچه نمودن مقررات مربوطه در این شیوه‌نامه، با تصاویر گرافیکی کارشناسان مربوطه را در جهت تحقق هر چه بهتر ضوابط، راهنمایی نماید.

 

نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران: ضوابط و دستورالعمل‌های مناسب سازی فضاهای شهری و سامانه‌های حمل و نقل برای افراد معلول جسمی و حرکتی

شیوه‌نامه اجرایی به همراه چک‌لیست نظارت بر طراحی و اجرای مناسب‌سازی ساختمان‌های عمومی

شیوه‌نامه اجرایی به همراه چک‌لیست نظارت بر طراحی و اجرای مناسب‌سازی معابر و میادین شهری

شیوه‌نامه اجرایی به همراه چک‌لیست نظارت بر طراحی و اجرای مناسب‌سازی بوستان‌های شهری

Close Comments