ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی – حرکتی

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی – حرکتی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مهمترین دستورالعمل موجود برای مناسب‌سازی شهرها و ساختمان‌های دولتی، عمومی و خصوصی در ایران است.

نخستین ویرایش این ضوابط در سال ۱۳۶۸ تصویب شده، نسخه دوم در سال ۱۳۷۸ بازنگری شده و در سال ۱۳۸۱ توسط دفتر امور فنی و تدوین معیارهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در نشریه شماره ۲۴۶ به تمامی دستگاه‌های اجرایی، مشاوران و پیمانکاران رسماً ابلاغ شده است.

ویرایش سوم این ضوابط نیز به سرپرستی مهندس شعله نوذری در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در حال تدوین و انتشار است.

Close Comments